FAQ

Najistotniejszy w tym przypadku jest rozmiar kół. Tzw. przyczepy zakładowe najczęściej przyjmują formę prostej platformy właśnie z dużymi kołami, które ułatwiają transport różnorodnych ładunków po nierównych powierzchniach. Wózki te mogą być prowadzone ręcznie lub podczepiane do wózków widłowych. Występują w różnych wariantach konstrukcyjnych z burtami, osiatkowaniem lub pełną zabudową.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. do obsługi wózka ręcznie prowadzonego z napędem elektrycznym oraz mechanizmem podnoszenia do 30 cm nie są potrzebne specjalne uprawnienia. Wózki te nie podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego.

Ważnym elementem w procesie zakupu produktów takich jak wózki platformowe, paletowe czy ręczne podnośniki jest sprawdzenie czy posiada on wymagane dokumenty takie jak np. deklaracje zgodności z Polskimi Normami.

W polskim systemie prawnym dokumentem, który reguluje te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Implementuje ono do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r w sprawie maszyn.

Definicja maszyny:

Maszyna (wg Rozporządzenie Ministra Gospodarki) – zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

Kazimierz Kościukiewicz www.prawo.pl

Producent, który wykaże się przestrzeganiem obowiązujących norm, uzyskuje możliwość posługiwania się na swoim produkcie znakiem zgodności CE. Oznaczenie to wskazuje na zgodność wyrobu z odpowiednimi wytycznymi UE oraz ze specyfikacjami technicznymi dla danej grupy wyrobów. Daje ono również możliwość wprowadzenia danego produktu do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.

Jednak nie wszystkie wózki transportowe w myśl obowiązującego rozporządzenia są maszynami. Wobec tego np. na wózkach platformowych lub taczkowych nie znajdziemy oznaczenia CE. W takiej sytuacji kupujący może zapytać producenta/dystrybutora o odpowiednią deklaracje zgodności z Polskimi Normami na dany wyrób.

Czym jest Norma?

Norma to dokument normatywny stosowany na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępny i zaakceptowany przez uznaną jednostkę normalizacyjną (w Polsce jest to Polski Komitet Normalizacyjny działający na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2002r. o normalizacji). Ustala ona zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników. Postanowienia norm powinny być oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej oraz uwzględniać aktualny stan wiedzy, poziom techniki osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie oraz być możliwe do realizacji i absolutnie sprawdzalne. Głównymi celami normy jest tworzenie wzorcowych rozwiązań m. in. w zakresie:

 • bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,
 • zwiększenia efektywności w gospodarce,
 • tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą,
 • tworzenia podstawy odniesienia przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. W konsekwencji nie każdy produkt posiada deklaracje zgodności z Polskimi Normami.

Wykaz norm dotyczących wózków transportowych magazynowych, paletowych, platformowych, taczkowych:

Wózki paletowe i podnośnikowe (uznawane jako maszyny) wymagają:

 • Zgodności z dyrektywą – 2006/42/WE. oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:
 • PN-EN ISO 12100-1:2005 – Maszyny – Bezpieczeństwo – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Podstawowa terminologia, metodologia.
 • PN-EN ISO 12100-2:2005 – Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Zasady techniczne.

Wózki platformowe, taczkowe itp. mogą posiadać deklarację zgodności z normami:

 • PN-68/M-78050 – Wózki jezdniowe czterokołowe ręczne i doczepne. Ogólne wymagania i badania.
 • PN-72/M-78111 – Wózki jezdniowe ręczne taczkowe dwukołowe.
 • PN-73/M-78051 – Wózki jezdniowe ręczne i doczepne – Parametry główne.
 • PN-77/M-78101 – Wózki jezdniowe ręczne i doczepne – Podział, określenia i symbole.