Filter

Wózki magazynowe

Wózki transportowe odgrywają kluczową rolę w sprawnym przemieszczaniu towarów w magazynach i obiektach przemysłowych. Wózki te to specjalistyczne nośniki lub platformy przeznaczone do przenoszenia i transportu materiałów, produktów lub sprzętu z jednego miejsca do drugiego. Stosowanie wózków transportowych jest szczególnie powszechne w magazynach, w których obsługa towarów jest rutynową częścią operacji logistycznych.

Oto kilka kluczowych aspektów wózków transportowych do magazynów:

Rodzaje wózków transportowych:

 • Wózki platformowe: Proste, płaskie platformy z kółkami do transportu różnorodnych towarów.
 • Wózki ręczne: Zaprojektowane do transportu ręcznego, często z uchwytami ułatwiającymi manewrowanie, osłonietymi aby chronić dłonie przed otarciem, zmiażdżeniem lub urazami spowodowanymi przez zahaczenie o framugę w wąskich przejciach.
 • Wózki paletowe: Popularne “paleciaki” używane do przenoszenia towarów na paletach, zwykle obsługiwane ręcznie lub elektrycznie.
 • Wózki klatkowe: Wyposażone w druciane boki lub klatki do zabezpieczania i przechowywania przedmiotów podczas transportu. Często bardzo o bardzo wysokich ścianach i spotykane na magazynach niemal każdej firmy kurierskiej.
 • Wózki specjalistyczne: Zaprojektowane na zamówienie dla określonych branż lub szczególnych zastosowań. Np. do transportu tusz w rzeźni, uwzględniające specyficzny rodzaj ładunku, niską temperaturę i wysokie wymogi higieniczne.

Materiały używane w konstrukcjach wózków magazynowych

Wózki transportowe są wykonane z trwałych materiałów, takich jak wysokiej jakości stal, aluminium lub wytrzymałe tworzywa sztuczne. Koła mogą różnić się rozmiarem, materiałem i typem wypełnienia, w zależności od nośności i rodzaju podłogi w magazynie.

Ładowność

Wózki mają różną nośność, co pozwala na obsługę towarów różnych typów i rozmiarów. Ładowność jest kluczowym czynnikiem zapewniającym bezpieczne i wydajne operacje transportowe. Bardzo duży udźwig wymaga zazwyczaj wspomagania elektrycznego potrzebnego do sterowania i przemieszczania wózka.

Manewrowość

Wózki powinny być zaprojektowano tak, aby były łatwe w manewrowaniu i wyposażone w takie funkcje, jak obrotowe koła lub kółka. Niektóre wózki mogą mieć ergonomiczne uchwyty lub nawet układy kierownicze zapewniające wygodną obsługę.

Zasilanie

Chociaż większość wózków transportowych jest obsługiwana ręcznie, niektóre mogą być wyposażone w systemy elektryczne lub akumulatorowe ułatwiające przemieszczanie, szczególnie przy dużych ładunkach.

Wydajność magazynowa

Zastosowanie wózków transportowych zwiększa ogólną efektywność operacji magazynowych poprzez ograniczenie ręcznej obsługi, minimalizację ryzyka obrażeń i przyspieszenie przepływu towarów.

Integracja z systemami magazynowymi

W nowoczesnych magazynach wózki transportowe można zintegrować z systemami automatyki i zarządzania magazynem w celu optymalizacji przepływu towarów. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule na temat automatyzacji i robotyzacji procesów magazynowych.

Funkcje bezpieczeństwa

Wózki często są wyposażone w zabezpieczenia, takie jak hamulce, mechanizmy blokujące lub konstrukcje zapobiegające przewróceniu, aby zapobiec wypadkom podczas transportu.

Rozważania dotyczące kosztów

Koszt wózków transportowych różni się w zależności od takich czynników, jak ładowność, materiały i dodatkowe funkcje. Magazyny muszą wziąć pod uwagę swoje specyficzne wymagania aby określić, czy dany typ wózka jest na pewno tym, którego zakup się opłaci.

Wpływ na środowisko

Niektóre magazyny mogą priorytetowo traktować rozwiązania przyjazne środowisku, co prowadzi do stosowania wózków wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu lub zaprojektowanych z myślą o efektywnym wykorzystaniu energii.

Wózki transportowe to niezastąpione narzędzia w logistyce magazynowej, przyczyniające się do sprawnego i zorganizowanego przepływu towarów. Występują w różnych typach i konfiguracjach, dostosowanych do konkretnych potrzeb operacyjnych w środowisku magazynowym. W miarę postępu technologii integracja inteligentnych systemów i automatyzacji prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy wydajność i efektywność operacji wózków transportowych w magazynach.

FAQ

Najistotniejszy w tym przypadku jest rozmiar kół. Tzw. przyczepy zakładowe najczęściej przyjmują formę prostej platformy właśnie z dużymi kołami, które ułatwiają transport różnorodnych ładunków po nierównych powierzchniach. Wózki te mogą być prowadzone ręcznie lub podczepiane do wózków widłowych. Występują w różnych wariantach konstrukcyjnych z burtami, osiatkowaniem lub pełną zabudową.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. do obsługi wózka ręcznie prowadzonego z napędem elektrycznym oraz mechanizmem podnoszenia do 30 cm nie są potrzebne specjalne uprawnienia. Wózki te nie podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego.

Ważnym elementem w procesie zakupu produktów takich jak wózki platformowe, paletowe czy ręczne podnośniki jest sprawdzenie czy posiada on wymagane dokumenty takie jak np. deklaracje zgodności z Polskimi Normami.

W polskim systemie prawnym dokumentem, który reguluje te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Implementuje ono do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r w sprawie maszyn.

Definicja maszyny:

Maszyna (wg Rozporządzenie Ministra Gospodarki) – zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

Kazimierz Kościukiewicz www.prawo.pl

Producent, który wykaże się przestrzeganiem obowiązujących norm, uzyskuje możliwość posługiwania się na swoim produkcie znakiem zgodności CE. Oznaczenie to wskazuje na zgodność wyrobu z odpowiednimi wytycznymi UE oraz ze specyfikacjami technicznymi dla danej grupy wyrobów. Daje ono również możliwość wprowadzenia danego produktu do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.

Jednak nie wszystkie wózki transportowe w myśl obowiązującego rozporządzenia są maszynami. Wobec tego np. na wózkach platformowych lub taczkowych nie znajdziemy oznaczenia CE. W takiej sytuacji kupujący może zapytać producenta/dystrybutora o odpowiednią deklaracje zgodności z Polskimi Normami na dany wyrób.

Czym jest Norma?

Norma to dokument normatywny stosowany na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępny i zaakceptowany przez uznaną jednostkę normalizacyjną (w Polsce jest to Polski Komitet Normalizacyjny działający na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2002r. o normalizacji). Ustala ona zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników. Postanowienia norm powinny być oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej oraz uwzględniać aktualny stan wiedzy, poziom techniki osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie oraz być możliwe do realizacji i absolutnie sprawdzalne. Głównymi celami normy jest tworzenie wzorcowych rozwiązań m. in. w zakresie:

 • bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,
 • zwiększenia efektywności w gospodarce,
 • tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą,
 • tworzenia podstawy odniesienia przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. W konsekwencji nie każdy produkt posiada deklaracje zgodności z Polskimi Normami.

Wykaz norm dotyczących wózków transportowych magazynowych, paletowych, platformowych, taczkowych:

Wózki paletowe i podnośnikowe (uznawane jako maszyny) wymagają:

 • Zgodności z dyrektywą – 2006/42/WE. oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:
 • PN-EN ISO 12100-1:2005 – Maszyny – Bezpieczeństwo – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Podstawowa terminologia, metodologia.
 • PN-EN ISO 12100-2:2005 – Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Zasady techniczne.

Wózki platformowe, taczkowe itp. mogą posiadać deklarację zgodności z normami:

 • PN-68/M-78050 – Wózki jezdniowe czterokołowe ręczne i doczepne. Ogólne wymagania i badania.
 • PN-72/M-78111 – Wózki jezdniowe ręczne taczkowe dwukołowe.
 • PN-73/M-78051 – Wózki jezdniowe ręczne i doczepne – Parametry główne.
 • PN-77/M-78101 – Wózki jezdniowe ręczne i doczepne – Podział, określenia i symbole.