...

W PakujTo.pl im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz – załóż konto i ciesz się korzyściami.

Zalogowani użytkownicy naszego sklepu za każdy zakup otrzymują punkty, 1 zł to 3 pkt do wykorzystania na dalsze zakupy. 100 punktów = 1 zł. 

Jak zdobyć dodatkowe punkty?

  • 500 punktów – za założenie konta 
  • 500 punktów – za każdego użytkownika, który zrealizuje zamówienie klikając na Twój link polecający (dostępny w zakładce “moje punkty”)
  • 300 punktów – dodatkowe punkty za każde zamówienie powyżej 300 zł
FAQ
Punkty trafią na Twoje konto po opłaceniu zamówienia.
Kliknij w zakładkę “moje konto”, a następnie “moje punkty” – znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące zdobytych punktów.
Aby wykorzystać zdobyte punkty wybierz w panelu “moje punkty” kliknij na zakładkę “zarządzaj punktami” i wygeneruj kod rabatowy, którego użyjesz w koszyku.
Tak, w panelu “moje punkty” kliknij na zakładkę “zarządzaj punktami”, wygeneruj unikatowy kod rabatowy i udostępnij go osobie, której chcesz przekazać punkty.
Nie, punkty nie mają daty ważności.
Za zamówienie możesz zapłacić w całości punktami. Nie obowiązuje minimalna kwota zamówienia, kod rabatowy możesz dodać do dowolnego zamówienia.
Nie, w jednym zamówieniu możesz wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
   

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

 

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) jest JJERRS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 21, 85-862 Bydgoszcz, NIP: 9532778271, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.pakujto.pl, zwana dalej „Organizatorem”. Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

2. Regulamin Programu Lojalnościowego oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu.

3. Klient Organizatora oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

4. Adresatem Programu są wszyscy zarejestrowani klienci sklepu internetowego www.pakujto.pl posiadający konto klienta zwani dalej Klientami.

5. Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. Na koncie Klienta, Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień, rachunków, powiadomień oraz punktów lojalnościowych a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia uzyskanych punktów lojalnościowych.

II Uczestnictwo w programie  

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.

2. Klientem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Klienta.

3. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Klienta Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Klienta, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.

4. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością dostarczenia nagrody.

5. Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Klienta.

III Zasady przyznawania nagród i potwierdzenie ich odbioru

1. Za każdy zakup zrealizowany za pomocą sklepu www.pakujto.pl. Klient otrzyma określoną na stronie produktu ilość punktów. 100 punktów = 1 zł brutto do wykorzystania na następne zakupy. Aby zdobyć 100 punktów musisz kupić produkt o wartości 20 zł netto (24,6 zł brutto).

2. Zebrane punkty Klient może wykorzystać w celu pokrycia części lub całości zamówienia. w celu pokrycia części kosztów zamówienia z wyłączeniem kosztów transakcyjnych i pozostałych nie stanowiących bezpośrednio kosztu zakupionego towaru.

3. Klient po wygenerowaniu unikalnego kodu rabatowego w zakładce “zarządzaj moimi punktami” dostępnej w panelu Klienta będzie mógł obniżyć wartość kolejnego zamówienia o kwotę zgodną z wartością wygenerowanego kodu. Kod należy wkleić w pole “Kod kuponu” i zatwierdzić przyciskiem “zastosuj kupon”. Jeśli wartość kuponu jest większa niż wartość zamówienia, to niewykorzystane punkty nie wracają na konto Klienta.

4. Możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” wyklucza stosowania innych rabatów przyznanych przez sklep internetowy www.pakujto.pl.

5. Organizator nie przewiduje możliwość wymiany zebranych punktów Programu Lojalnościowego na wynagrodzenie gotówkowe. 

6. Zdobyte punkty można wykorzystać tylko jeden raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość kodu rabatowego wygenerowanego z użyciem punktów, to przekraczające wartość zamówienia punkty nie wracają na konto Klienta. 

7. Za zamówienia, które realizowane są z użyciem kodu rabatowego (wygenerowanego za pomocą punktów lub innego) Klient nie otrzymuje punktów. 

IV Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres kontakt@pakujto.pl. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

2. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Klienta z Organizator Programu Lojalnościowego 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się łącznie z postanowieniami regulaminu JJERRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy, udostępnionego za pośrednictwem sklepu internetowego pakujto.pl sklepu internetowego pakujto.pl (https://pakujto.pl/regulamin/) i polityki prywatnosci (https://pakujto.pl/polityka-prywatnosci)

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W przypadku sporu pomiędzy Klientem będącym Przedsiębiorcą, a Organizatora Programu Lojalnościowego, sądem właściwym jest sąd ze względu na siedzibę Organizatora Programu Lojalnościowego.

5. Organizator Programu Lojalnościowego informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Organizatora Programu Lojalnościowego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora Programu Lojalnościowego, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Koszyk zapytań ofertowych
Zadzwoń do nas